Staffs
Atsushi OKAMOTO
Professor
Masaoki UNO
Associate Professor
Homeage
Otgonbayar Dandar
Assistant professor
Astin Nurdiana
Assistant Professor

Students
Satoshi Matsuno
D3
WebsiteResearch Gate
Edward Vinis
M2
Website
Taiki Igarashi
M2
Shunya Okino
M2
Shuhei Fujiwara
M2
Nomin Tumurkhuu
M1
Kentaro Toda
M1
Ryoto Toda
M1
Fukuma Sakashita
M1
Ryoga Tanabe
M1
Jion Kubota
M1
Taito Amari
B4
Kohei Suzuki
B4
Hataka Nishimura
B4

Visiting researcher
Shen Gao

Alumni
Kodai Koyanagawa
2021/3
Hajime Ishii
2021/3
Yusuke Nishigai
2022/3
Touma Isaka
2022/3
Shuhei Tanaka
2023/3
Jumpei Sugioka
2023/3
Kazuki Yoshida
2024/3
Misaki Takahashi
2024/3